Školské stravovacie zariadenie /ŠSZ/

Telefón: 02/524 913 74, 0911 314 423

 

Vedúca ŠSZ: Silvia Kovaliková

Hlavná kuchárka: Katarína Geclerová

Kuchárka: Jozef Zemánek
Pomocná sila: Zuzana Hrdlovičová
Pomocná sila: Pavel Jurkovič

ŠSZ pripravuje stravu pre žiakov I. a II. stupňa, zamestnancov škôl,školských zariadení a iných dospelých osôb podľa Vyhlášky MŠ SR č.330/2009.

Jedálny lístok je zostavovaný na základe noriem a receptúr pre školské stravovanie, ktoré vydalo MŠ SR v roku 2011.

Úradné hodiny: Pondelok – Piatok od 8,00 hod. do 14,00 hod. 
IBAN: SK12 0200 0000 3500 2883 3012

E-mail: jedalen@zsjeleniaba.edu.sk
Strava sa prihlasuje na základe ZÁPISNÉHO LÍSTKAPRIHLÁŠKY NA STRAVOVANIE (klasická strava, špeciálna diéta), zakúpenia čipu a jeho uhradenia

Spôsob úhrady príspevku na stravovanie
Príspevok na stravovanie zákonný zástupca dieťaťa/žiaka uhrádza vopred, najneskôr do 10. dňa v mesiaci, formou
* internetbanking * TP na účet 
Číslo účtu v tvare IBAN, z ktorého sa bude realizovať príspevok na stravovanie a na ktorý bude vrátený preplatok príspevku na stravovanie zákonnému zástupcovi dieťaťa po ukončení školského roka uvedie zákonný zástupca dieťaťa. Pri platbe, treba udať správny variabilný symbol VS, ktorý Vám bol pridelený  vedúcou ŠJ a meno, priezvisko stravníka (poznámka v banke, informácia pre prijímateľa).

VÝDAJ OBEDOV

Do obedárov                     11,30 hod. – 12,00 hod.
Žiaci a zamestnanci ZŠ    12,00 hod. – 14,00 hod.  
Prípadná zmena výdaja obedov bude včas oznámená. 
ZMENA JEDÁLNEHO LÍSTKA 
Školská jedáleň má právo zmeniť jedálny lístok zo dňa - na deň, bez oznámenia o zmene jedla stravníkom.  

PRIHLÁSENIE STRAVY 
Stravník sa prihlasuje na základe vypísania zápisného lístka – prihláška na stravovanie,  úhrady stravných nákladov a dostatočnej výšky finančnej zábezpeky.  
 
ODHLASOVANIE STRAVY  
Odhlásenie z obedov je do
pol ôsmej ráno daného dňa.  
Hromadné odhlášky ako školské akcie (t. j. výlety, exkurzie a pod.) 

 

Poplatky za stravné za mesiac marec, v školskom roku 2019/2020

  • White Instagram Icon

© Copyright 2016 by petrik1.

Kontaktujte nás

Tel: +421-2-52494093

Email: admin@zsjeleniaba.edu.sk

Adresa

Jelenia 16,

81105 Bratislava